Betingelser ved kjøp

Betingelser for kjøp gjennom nettbutikken

Selger er Høyden Holding, Bergen, 913 033 825 MVA, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

Den oppgitte prisen for varen er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter i Norge (MVA) samt fraktkostnader iht valgt fraktmetode i handlekurven. 

Bestillingen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Bestillingen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir bestilt i nettbutikken. Bestilt vare pakkes og tilsendes kunde fra vårt lager i Bergen innen 24 timer (gjelder virkedager).  

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt produktet fra vår samarbeidspartner innen transport av produktet kjøper har kjøpt i nettbutikken.

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert av vår samarbeidspartner innenfor transport av produktet kjøper har kjøpt i nettbutikken.

Produkter kjøpt i nettbutikken er underlagt angrerettloven. Dette informerer vi om i ordrebekreftelsen vi tilsender e-postadressen du oppgir ved bestilling, umiddelbart etter at du har lagt inn en bestilling i nettbutikken. Angreskjema og link til angrerettloven er også inkludert i ordrebekreftelsen. 

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angreretten kan benyttes uten forklaring, innenfor fristen, til post@hoydentimepieces.no (kjøper må selv dekke returkostnader).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. 

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. 

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkede varer. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av. Erstatningen begrenes uansett til beløpet kjøper har betalt for produktet kjøpt i nettbutikken. 

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren skal skje skriftlig til post@hoydentimepieces.no 

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon. Garanti mot produksjonsfeil er satt til 12 måneder fra bestillingsdato (les mer under "Garanti").

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, anbefales det at kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.


Ved å gjennomføre et kjøp i nettbutikken vår godtar du våre personvern-betingelser, våre garanti-betingelser, og våre betingelser for kjøp.


Våre betingelser finner du også i handlekurven.

Alle spørsmål og henvendelser er velkommen til post@hoydentimepieces.no

Vi besvarer de fleste henvendelser innen 24 timer, dog vil enkelte type henvendelser kreve lenger behandlingstid (normalt ikke lenger enn 2-3 virkedager).